• +385 23 212 919

  • Schnellkontakt

Geschaftsbedingungen

1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobni odnosi između putničke agencije Brodooprema d.o.o. Aquarius, Eugena Kumičića 13, ID HR-AB-23-0600045198 kao organizatora izleta ) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik) vezano za organiziranje izleta. Organizator izleta je putnička agencija jasno naznačena na Potvrdi o kupnji izleta (karti/računu) kao odgovorni organizator (dalje: organizator izleta). Ukoliko je kao organizator izleta naznačena druga turistička agencija ili neposredni davatelj usluga različit od Agencije, Agencija nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika. Prodajnim mjestom smatra se turistička agencija kojoj se uplaćuje izlet.

2. Kupnja izleta i plaćanje
Jednokratnom uplatom cijene izleta, uz istovremeno davanje potrebnih podataka Agenciji usmeno, faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta, Putnik sklapa s Agencijom Ugovor o izletu kojeg čine potvrda o kupnji izleta (karta/račun), program izleta i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima. Ukolikou programu nije drugačije navedeno,Putnik je obvezan uplatiti cijenu izleta 48 sati prije datuma polaska.

3. Sadržaj izleta
Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, ulaznice, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu izleta, a Agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Agencija može osigurati nije u programu navedena, Agencija će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator izleta bez obzira na pomoć koju će predstavnik Agencije pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Agencija može predvidjeti i zatražiti od Putnika da određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi ili da unaprijed posebno plati takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Agencija naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge ili izleta. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge Agencija će o postojanju, visini iznosa, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate navedenih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni restorani, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističkorganizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeno putovanje, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnik prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

5. Promidžbeni materijali i obavijesti
Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora. . Sukladno propisima, djelatnici prodajnog mjesta obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i Opće uvjete izleta u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, i ostalim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Obavijesti koje Putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju Agenciju u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu izleta.

6. Itinerer
Program izleta (itinerer) jednako obvezuje Putnika i Agenciju. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Agencije, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenui mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Cijene izleta
Cijene izleta objavljene su u programu izleta i vrijede od dana objavljivanja programa. Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 7 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od potrebnog minimuma za izvedbu programa naznačenog u programu, Agencija zadržava pravo promjene cijene u navedenom roku. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. U slučaju povišenja cijene Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

8. Promjene programa i otkaz izleta
Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta. Agencija može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta u cijelosti ili djelomično najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu. U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. U slučaju otkazivanja polaska, Agencija može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. U roku od 2 (dva) radna dana od dana prijama ponude Agencije, Putnik se mora očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se raskida ugovor bez obveze Putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

9. Naknade u slučaju otkazivanja izleta
Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

- 0-48 sati prije polaska 100 % cijene izleta

Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na izletničkoj karti ili programu nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko je stvarnonastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene izleta.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i na sve druge bitne promjene učinjene od strane Putnika, osim ako u programu izleta nije izričito navedeno drugačije.

10. Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika
Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (karta), valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobrojvjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaćana mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija neodgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Agenciji, predstavnik Agencije (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima,zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Agencija će smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

11. Reklamacije
Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa predstavnikom organizatora izleta/davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenu usluga iz ugovorenog izleta čiji je organizator Agencija Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti reklamaciju za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Agencije. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije.

Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija iprovjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu.

Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

12. Završne odredbe
Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa izleta. Kupnjom izleta, Putnik koji je roditelj malodobnog djeteta - putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s Ugovorom o izletu, za što odgovara materijalno i kazneno.

poslovima vezanim uz ugovoreni izlet/ uslugu. Isto uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ugovorenog izleta/usluge. Osobni podaci mogu se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Kupnjom izleta
Putnik potvrđuje:

- da mu je prije sklapanja ugovora organizator izleta/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno.

Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zadru a primjenjuje se hrvatsko pravo.

13. Izjava o konverziji
Ako se pak odlučite na plaćanje kreditnom karticom, molimo imajte na umu da su naše cijene, radi lakšeg korištenja za sve profile gostiju, izražene u različitim valutama. Međutim, plaćanja se izvršavaju isključivo u hrvatskoj valuti (HRK). Iznos koji se tereti s vašeg računa na kreditnoj kartici dobiva se konverzijom cijene iz strane valute u hrvatsku valutu (HRK) prema trenutnom tečaju. Pri naplati kreditne kartice, isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju grupacije kojoj pripada vaša banka. Pri tome postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene u našoj ponudi ili na mrežnoj stranici.

14. Izjava o korištenju WSPay-a
Brodooprema d.o.o. Aquarius je za potrebe plaćanja kreditnom karticom osigurao visoke sigurnosne standarde. Naime, unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay ™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kreditne kartice i tvrtke s kreditnim karticama te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica izvršava se pomoću WSPay sustava za autorizaciju i naplatu kartica u stvarnom vremenu.

15. Online rješavanje sporova
Za rješavanje sporova putem interneta koristite poveznicu na EU platformu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR